Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2014

14:57
9392 a679
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
14:56
oficjalnie mam dość.  nie znam drugiej tak niepewnej, niezdecydowanej, naiwnej, wyolbrzymiającej każdy najmniejszy szczegół, wszystko analizującej, płaczliwej i przewrażliwionej na swoim punkcie osoby jak ja.  weź się jebnij dziewczynko w główkę, przestań planować i zacznij coś robić, bo mam cię już dosyć. 

— chcę być normalna..
14:55
5325 9b30
Reposted fromcasanovared casanovared viasmutnazupa smutnazupa
14:48

June 08 2014

13:28
13:27
9943 7752

loveisfab:

Yeah,yeah

Reposted fromunco unco viasmutnazupa smutnazupa

June 07 2014

13:47
Nie do wiary, jak łatwo zgubić sens
— Coma
Reposted fromcorvax corvax viaarancione arancione

April 01 2014

21:20
0492 f3f6
Reposted fromirmelin irmelin viawerterowska werterowska
21:19
5572 db99 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaarancione arancione
20:01
nigdy nie zostawiaj mnie z niedopowiedzeniami.
— bo nie wiem co ze sobą zrobić.
Reposted fromzzakrat zzakrat viaarancione arancione
14:03
3822 88bb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasmutnazupa smutnazupa

March 19 2014

22:26

March 12 2014

21:18
6386 0e3a 500
21:17
2306 a7c9
Reposted fromLittleJack LittleJack viasmutnazupa smutnazupa

December 26 2013

10:42

December 14 2013

19:46
5549 5955 500
Reposted fromanestetyk anestetyk viafatique fatique

December 02 2013

21:48
3093 091b
Reposted fromcasanovared casanovared viasmutnazupa smutnazupa
21:47
4307 8e70
Reposted fromShini Shini viasmutnazupa smutnazupa

November 25 2013

21:44
0113 4caa
Reposted fromlonely-girl lonely-girl viaunni unni
21:43
5310 1caa 500
Reposted fromTaieri Taieri viachemiczna chemiczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl